วิทยาลัยอาชีพ โพธิ์ทอง ศึกษาดูงาน ที่ เอช เซม มอเตอร์

คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ 60 คน วิทยาลัยการอาชีพ โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ศึกษาดูงานบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด

จัดทำโครงการนำนักเรียน ในชั้นปีที่ 1 (นักเรียนใหม่) ศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งให้มีความรู้เกี่ยวกับทักษะ วิชาการ ในสถานประกอบการ นำมากระตุ้นนักเรียน ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต