แบตเตอรี่ เจล

Battery Gel 

แบตเตอรี่ เจล หรือ แบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry) Electrolyte หรือน้ำกรดอยู่ในรูปของแข็งคล้าย GEL ซึ่งทำมาจาก Silicon Dioxide ถูกปิดสนิทแน่นอยู่ภายในแบตเตอรี่โดยมีการทดสอบการรั่วอย่างดี โดยมี Electrolyte (น้ำกรด) อาศัยอยู่ตามช่องว่างของ GEL แข็งที่มีอยู่ทั่วแบตเตอรี่ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาแบตเตอรี่ที่เสื่อมเร็วและไม่พร้อมกันทั้งชุดของแบตเตอรี่ Maintenance Free

ความเข้มข้นของน้ำกรดหรือ Electrolyte ทั่วทั้งแบตเตอรี่มีความเข้มข้นเท่ากันทั้งลูก เนื่องจาก Electrolyte เป็นแบบแห้ง ทำให้สมรรถนะของแบตเตอรี่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน และการเสื่อมก็เกิดขึ้นคงที่เท่ากันทั้งลูก

1. อายุการใช้งานยาวนานกว่ามากถ่ายเทความร้อนได้ดีเนื่องจาก Gel จะกระจายไปทั่วแบตเตอรี่ทั้งลูกสามารถถ่าย

2. เทความร้อนกับตัวเปลือกแบตเตอรี่ได้ง่าย

3.ประหยัดพื้นที่ติดตั้งมากกว่าเนื่องจากแบตเตอรี่มีลักษณะผอมสูงจึงใช้เนื้อที่วางแบตเตอรี่น้อยกว่า

4. มีอายุการใช้งานนาน

5. ไม่ตอ้งดูแลรักษา

ขั้นตอนการดูแลรักษา แบตเตอรี่ เจล

  • ตรวจสอบสายไฟขั้วแบตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • ก่อนที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่ ควรจอดพักรถก่อนครึ่งชั่วโมง เพื่อเป็นการระบายความร้อนถึงทำการชาร์จแบตได้
  • ไม่ควรใช้งานจนแบตหมดเพราะเป็นการทำให้แบตเสื่อมไว
  • ไขขั้วแบตกับสายไฟให้แน่นอยู่เสมอ