H SEM MOTOR รับเข็มกิตติคุณในงานพิธีประสาทปัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วิปัสสนาคารนานาชาติ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ทีมผู้บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เข้ารับมอบเข็มกิตติคุณจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

โดยในงานพิธีประสาทปัญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ในครั้งนี้ ทีมผู้บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด ได้เข้ารับมอบเข็มกิตติคุณในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิชชาลัยฯ